DESIZYION KONSEY DETA WA A KI ANILE ÒDONANS M. LE MARQUIS DE CHILLEAU, GOUVÈNÈ, LIETNAN JENERAL SENDOMENG LAN NAN 27 MWA ME PASE A KONSÈNAN ENTWODIKSYON FARIN ETRANJE.

Desizyon konsèy deta wa a pran an anile òdonans Marquis du Chilleau a te pase nan 27 mwa me a, ki te otorize boukantay enpòtasyon sereyal ak pwovizyon etranje nan Sendomeng pou pwodwi kolonyal, eksepte kann ak kafe. Lè l entèvni nan sitiyasyon Sendomeng lan, wa Louis XVI agrave relasyon malouk ki deja ekziste ant metwopòl la ak koloni Karayib li a.

Read Article →

Judgment from the State Council of the King, Granting Appeal of an Ordinance from M. le Marquis de Chilleau, Governor, Lieutenant General of Saint-Domingue, from the 27th of last May Concerning the Introduction of Foreign Grain

This decision from the State Council of the King struck down le Marquis du Chilleau’s May 27th Ordinance allowing the importation of foreign grain and provisions to Saint-Domingue in exchange for colonial goods, although not sugar cane or coffee.

Read Article →