Sipò pou Repons Depite Reprezantan Mèt Faktori yo ak Machann Franse yo te bay Depite Sendomeng yo sou zafè Pwovizyon pou Koloni an.

Sipleman pou Replik la, oubyen “Diskisyon kont sa yo di” ke Depite ki reprezante machann Franse yo ak mèt faktori yo bay di ke depite Sendomeng yo te sèvi ak yon bèl langaj ki te sèvi tou tankou yon fason pou bay Metwopòl la koutba. Dokiman sa a retire pwen santral la de kiltivatè kolonyal yo pou mete li sou machann Fransè rich yo, li mande pou yo mete yon regleman sevè konsènan komès ke Asanble Nasyonal la ap fè nan koloni an.

Read Article →

Repons Depite Pwodiksyon ak Komès Lafrans yo Bay Kosènan: Mosyon MM. de Cocherel & de Reynaud, de Depite nan Zile Sendomeng, a Asanble Nasyonal la

Sa se repons depite Pwodiksyon ak Komès Lafrans yo. Repons sa a bay yon revizyon klè sou lejislasyon ki antoure dispit konsènan grenn nan 1789. Li pèmèt depite Komès yo, reprezantan konpayi agrikòl ak ekspòtatè lafrans yo, defann tèt yo kont akizasyon depite koloni yo ki di ke yo pèpetye grangou.

Read Article →

DESIZYION KONSEY DETA WA A KI ANILE ÒDONANS M. LE MARQUIS DE CHILLEAU, GOUVÈNÈ, LIETNAN JENERAL SENDOMENG LAN NAN 27 MWA ME PASE A KONSÈNAN ENTWODIKSYON FARIN ETRANJE.

Desizyon konsèy deta wa a pran an anile òdonans Marquis du Chilleau a te pase nan 27 mwa me a, ki te otorize boukantay enpòtasyon sereyal ak pwovizyon etranje nan Sendomeng pou pwodwi kolonyal, eksepte kann ak kafe. Lè l entèvni nan sitiyasyon Sendomeng lan, wa Louis XVI agrave relasyon malouk ki deja ekziste ant metwopòl la ak koloni Karayib li a.

Read Article →