Repons Depite Pwodiksyon ak Komès Lafrans yo Bay Kosènan: Mosyon MM. de Cocherel & de Reynaud, de Depite nan Zile Sendomeng, a Asanble Nasyonal la

Sa se repons depite Pwodiksyon ak Komès Lafrans yo. Repons sa a bay yon revizyon klè sou lejislasyon ki antoure dispit konsènan grenn nan 1789. Li pèmèt depite Komès yo, reprezantan konpayi agrikòl ak ekspòtatè lafrans yo, defann tèt yo kont akizasyon depite koloni yo ki di ke yo pèpetye grangou.

Read Article →

Response from the Deputies of Manufacturers and Commerce of France: To the Motions of MM. de Cocherel & de Reynaud, Deputies from the Isle of Saint-Domingue to the National Assembly, September 13, 1789

This response from the Deputies of Manufactures and Commerce of France to MM. de Cocherel and de Reynaud offers a detailed rebuttal to the Colonial Deputies’ claims that the French government and National Commerce perpetuated famine in Saint-Domingue. This later section provides evidence as to how MM. de Cocherel and de Reynaud misled the French government with regard to the merchants’ commercial activity on the island.

Read Article →

Response from the Deputies of Production and Commerce of France: To the Motions of MM. de Cocherel & de Reynaud, Deputies from the Isle of Saint-Domingue to the National Assembly

This response from the Deputies of Production and Commerce of France provides a comprehensive review of the legislation surrounding the grain dispute of 1789 in order for the Commercial Deputies to defend themselves from the Colonial Deputies’ accusations that they have perpetuated famines.

Read Article →

Motion from M. le Comte de Reynaud, Deputy of Saint-Domingue at the August 31 Session

This motion, presented by Jean François Reynaud de Villeverd, Count of Reynaud, on August 31, 1789 before the French National Assembly in Versailles, argues in favor of importing more flour into Saint-Domingue due to the lack of food in the colony. In describing how the colony had previously been granted permission by the General Governor to import flour from abroad, it makes the case that a new ordinance be passed due to similar circumstances.

Read Article →

Motion from M. de Cocherel, Deputy from Saint-Domingue, to the Saturday evening Session, August 29, 1789

In his official motion to the National Assembly, M. de Cocherel proclaims that he can no longer sit idly while the Assembly ignores the famine that has besieged the colony of Saint-Domingue. The time has come for the colonial deputies of Saint-Domingue, led by Cocherel, to act on their own behalf, disregard the chain of command, and make a direct appeal to the Assembly.

Read Article →

DESIZYION KONSEY DETA WA A KI ANILE ÒDONANS M. LE MARQUIS DE CHILLEAU, GOUVÈNÈ, LIETNAN JENERAL SENDOMENG LAN NAN 27 MWA ME PASE A KONSÈNAN ENTWODIKSYON FARIN ETRANJE.

Desizyon konsèy deta wa a pran an anile òdonans Marquis du Chilleau a te pase nan 27 mwa me a, ki te otorize boukantay enpòtasyon sereyal ak pwovizyon etranje nan Sendomeng pou pwodwi kolonyal, eksepte kann ak kafe. Lè l entèvni nan sitiyasyon Sendomeng lan, wa Louis XVI agrave relasyon malouk ki deja ekziste ant metwopòl la ak koloni Karayib li a.

Read Article →

Judgment from the State Council of the King, Granting Appeal of an Ordinance from M. le Marquis de Chilleau, Governor, Lieutenant General of Saint-Domingue, from the 27th of last May Concerning the Introduction of Foreign Grain

This decision from the State Council of the King struck down le Marquis du Chilleau’s May 27th Ordinance allowing the importation of foreign grain and provisions to Saint-Domingue in exchange for colonial goods, although not sugar cane or coffee.

Read Article →

ODONANS KONSÈNAN ENTRODIKSYON FARINE ETRANJE AK DEPO NAN PATI FRANSÈ ZILE SENDOMENG 

Sèlman yon lane aprè Minis Naval Fransè a, César Henri de la Luzerne te nonmen Marquis Marie-Charles du Chilleau gouvènè nan Sendomeng, Du Chilleau te propoze òdonans sa a bay kabinè lejislatif fransè a pou otorize enpòtasyon legal sereyal etranje nan Sendomeng. Se deziyèm òdonans gòvènè a te pwomilge pou li te adrese karans farin nan Sendomeng, sa ki te menase plantè yo ak lafen epi malnitrisyon.

Read Article →

Ordinance Concerning the Introduction of Foreign Grain in the Warehouse Ports of the French Section of the Island of Saint-Domingue

Le Marquis Marie-Charles du Chilleau, Governor of Saint-Domingue, proposed this Ordinance to the French legislature one year after his appointment to allow foreign grain to be legally imported into Saint-Domingue. This is the second ordinance issued by the governor in response to the grain shortages in Saint-Domingue, which threatened the planters with famine and malnutrition.

Read Article →

Copy of the Letter from M. le Marquis du Chilleau to M. de Marbois, dating from March 29, 1789. Item A and Response from M. de Marbois from the same day. Item B.

These are the first two pieces of a chain of correspondence between the governor of Saint-Domingue, M. le Marquis du Chilleau, and M. de Marbois, which were forwarded to M. le Comte de la Luzerne in support of the introduction of Foreign grain into Saint-Domingue.

Read Article →